Ta hand om din IBC-tank

En IBC-tank är en kubformad behållare för transport av flytande eller granulära ämnen, exempelvis olja och diesel eller livsmedel som salt, socker och säd. EN IBC-tank är oftast tillverkad i polyetenplast med en ram av stål. Den står på en lastpall vilket gör den enkel att lyfta och flytta runt med en gaffeltruck. Formen gör den även ideal att lasta med, det är enkelt att stapla flera IBC-tankar på varandra. EN IBC-tank rymmer vanligtvis upp till 100o liter, men kan tillverkas för att motsvara beställarens krav. Den används ofta för transport av farligt gods, men även inom livsmedelsindustrin, jordbruket och sjöfartsnäringen för transport och förvaring av svårhanterliga varor eller bulkmaterial.

Kan få långt liv

En IBC-tank kan hålla i många år om den sköts om på rätt sätt. I skötseln ingår regelbunden rengöring och besiktning. Ofta har försäljare och uthyrare av IBC-tankar egna system för återvinning av använda tankar men det finns även företag som sköter rengöring och besiktning åt dig utan att du behöver investera i nya tankar.

Lagar och regler

Hanteringen av farligt gods i Sverige regleras ytterst av Lagen om transport av farligt gods (2006:263). Den redogör för vad som ska klassas som farligt gods, hur det ska behandlas och transporteras , samt vilka myndigheter som tillsammans med polisen ska se efter att lagar och regler efterföljs. Det finns även tre internationella regelverk, ADR, RID och IMDG. ADR behandlar transporter på väg, RID gäller järnvägstransporter och IMDG gäller sjöfartstransporter. För de svenska versionerna, som tagits fram av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, läggs ett -S till och visar att det handlar om Sverige.

Återvinning spar på miljön

För att säkerställa att användning, rengöring och besiktning sköts på ett korrekt och säkert sätt har SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, en utbildning i hantering av IBC-tankar. Efter genomgången utbildning är man certifierad som behörig kontrollant av tankarna och har god kunskap i hur man rengör och ser efter IBC-tankar så att de håller länge. Man har även en god inblick i de olika regelverken och hur det tillämpas i Sverige och internationellt.

Oavsett om du använder din IBC-tank till jordbruk, förvaring av regnvatten på tomten, eller transport av farligt gods behöver den rengöras och besiktigas regelbundet för att få ett så långt liv som möjligt. Att rengöra och besiktiga en eller flera tankar är omständigt och tar tid, varför vi rekommenderar att du lämnar över ansvaret och arbetet med så kallad rekonditionering av IBC-tankar till en certifierad aktör.

10 Nov 2017

Välkommen

Här kommer du att kunna läsa intressanta artiklar om allt från takläggning till badrumsrenovering.

Skribenterna i bloggen har alla lång erfarenhet av byggbranschen och brinner för att förklara hur man kan genomföra till synes komplicerade arbeten på bästa vis.

Vår föhoppning är att du kommer spara både tid och pengar genom att läsa vår blogg. Mycket nöje (och nytta)!